Direcció i membres

 Descarregar Pdf

La Càtedra té doble seu ja que s'integra en el GESEC (Grup d'Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura): la Facultat d'Infermeria i la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida. Està dirigida pel Prof. Dr. Sr. Fidel Molina Luque, Catedràtic de Sociologia de la Universitat de Lleida, coordinador del Grup de Recerca Consolidat GESEC, i per la doctora María Tormo com a codirectora i membre de ASISA. En ella poden participar, a través de les diferents activitats, altres professors i investigadors preferentment del GESEC d'aquesta universitat.

A partir de la signatura del conveni, es va constituir una Comissió Mixta formada pel Vicerector de Recerca (o la persona en qui delegui), de la Universitat de Lleida, pel president de ASISA (o persona en qui delegui), la directora de planificació i desenvolupament de ASISA i el director de la Càtedra amb la finalitat general de promoure l'èxit de l'acord i facilitar les vies de comunicació necessàries entre institucions implicades. La Comissió Mixta es reuneix sempre que ho sol·liciti una de les parts, i almenys dues vegades a l'any, i està presidida pel Vicerector de Recerca.

Funcions de la comissió mixta:

  • L'aprovació del pla d'activitats desenvolupades en el marc d'aquest conveni
  • L'aprovació del pressupost anual
  • L'elaboració i aprovació de la memòria anual
  • La supervisió i control de la marxa de la Càtedra,
  • L'aprovació de les retribucions i indemnitzacions a persones no pertanyents al PDI i PAS de la Universitat de Lleida, que poguessin incorporar-se (becaris, col·laboradors, auxiliars, etc.).
   Darrera modificació: